keuze AOV voor schade- of sommenverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) wordt in de meeste gevallen afgesloten om inkomstenterugval in geval van arbeidsongeschiktheid op te vangen. Polisvoorwaarden bepalen of een AOV een schade- of sommenverzekering is. Een verschil van mening hierover ontstaat vaak pas in het geval van arbeidsongeschiktheid. Daarom is het van belang hier van te voren al duidelijkheid over te hebben.

Een schadeverzekering vergoedt de daadwerkelijke schade. Een sommenverzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit, ongeacht de daadwerkelijke schade. Heeft de verzekerde ondanks zijn arbeidsongeschiktheid toch nog inkomen, dan wordt bij een schadeverzekering hiermee rekening gehouden. Dit betekent geen of een lagere dan verwachte uitkering, terwijl een sommenverzekering in die situatie wel het verzekerd bedrag uitkeert.

Verschillen en overeenkomsten

Schadeverzekering Sommenverzekering
Recht op uitkering Inkomensverlies aantonen op moment van schade. Inkomensverlies niet aantonen op moment van schade.
Hoogte uitkering §  Percentage van arbeidsongeschiktheid.

§  Correctie uitkering bij afwijkend inkomen.

§  Percentage van arbeidsongeschiktheid.

§  Geen correctie uitkering bij afwijkend inkomen.

Premie  Goedkoper.  Duurder.

Bij een sommenverzekering hoef je inkomensverlies niet aan te tonen en zelfs als er helemaal geen inkomensverlies is, blijft het recht op de verzekerde uitkering. De hoogte van deze uitkering wordt, net zoals bij een schadeverzekering,  gerelateerd aan het percentage van arbeidsongeschiktheid. Bij een sommenverzekering wordt de uitkering niet gecorrigeerd als het daadwerkelijke inkomen op het moment van schade lager is dan het inkomen dat destijds is verzekerd. Vaak vindt een periodieke inkomenstoets plaats om te controleren of het verzekerd bedrag nog in lijn is met de werkelijkheid om zo te voldoen aan de richtlijn dat niet meer dan 80% van het inkomen mag zijn verzekerd.

Voorbeeld:

In 2015 sluit je een AOV met een verzekerd bedrag van € 70.000,-. Je raakt in 2018 arbeidsongeschikt, waardoor je inkomen volledig wegvalt. Het blijkt dat je inkomen in 2017 slechts € 50.000,- bedroeg. De werkelijke schade bedraagt ‘slechts’ € 50.000,- en dat is hoeveel je bij een schadeverzekering maximaal krijgt uitgekeerd. Had je een sommenverzekering afgesloten, dan had je € 70.000,- ontvangen.

Wanneer schade- of sommenverzekering?

Het uiteindelijke advies is uiteraard de uitkomst van een gedegen inventarisatie en analyse van de klantwensen en mogelijkheden. Wanneer inkomensverlies niet (meteen) optreedt of als inkomensverlies minder makkelijk aantoonbaar is, kan een sommenverzekering een goede keuze zijn. Denk bijvoorbeeld aan een winkelier met meerdere personeelsleden: ook wanneer deze verzekerde niet meer kan werken, kan zijn winkel geopend blijven en treedt wellicht niet meteen een omzet- en winstdaling op. Een zelfstandig stukadoor (ZZP) daarentegen kan in geval van ziekte niet meer werken, dus geen omzet genereren en lijdt meteen inkomstenderving. Voor deze laatste lijkt een schadeverzekering het juiste advies, maar als hij een sterk wisselend inkomen heeft, pleit dit juist voor een sommenverzekering.