Veel gestelde vragen

Ron Borgdorff krijgt vanuit zijn klantenkring regelmatig vragen over verzekeringen. Hieronder vindt u een opsomming van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop.

Aansprakelijkheid

Wat is nou precies “inloop” en “uitloop”?
A. Onder inlooprisico wordt verstaan het risico dat een schade is veroorzaakt voor de ingangsdatum van de polis, maar pas tot schade leidt binnen de verzekeringsduur.
B. Onder uitlooprisico wordt verstaan het risico dat een schade is veroorzaakt binnen de verzekeringsduur maar pas blijkt na beëindiging van die polis.

1. Wat is nou precies loss-occurence en claims-made?
A. Loss occurence is een dekking waarbij het ontstaansmoment van de schade binnen de verzekeringsduur valt maar de veroorzaking voor de ingangsdatum van de polis kan liggen. Er is dan gewoon dekking voor die schade.
B. Claims made is een dekking waarbij de veroorzaking en het ontstaansmoment van de schade beide binnen de verzekeringsduur moeten liggen, wil er dekking zijn.

2. Wat is op een aansprakelijkheidsverzekering naast de schade nog meer gedekt?
A. De kosten van verweer bij een aansprakelijkstelling, zoals advocaatkosten, kosten getuigen e.d.
B. Reconstructiekosten van bijvoorbeeld dossiers die door de schade waarvoor men aansprakelijk is, onbruikbaar geworden zijn.

3. Wat betekent het als het dekkingsgebied “EU” is bij een aansprakelijkheidsverzekering?
A. Dat de claim van de wederpartij binnen de EU (en Zwitserland) aanhangig moet zijn gemaakt. Wel moet er bij de kwestie sprake zijn van Nederlands recht of verdragsrecht.
B. Soms kent een verzekeraar “werelddekking”. In gevallen die in de USA of Canada spelen zullen dan vrijwel altijd beperkende voorwaarden van toepassing zijn.

4. Moet ik een claim al melden als er alleen nog maar een klacht tegen me is ingediend?
A. Jawel, want vaak is voor de consument een klacht een soort opstapje naar de civiele claim. Het is dan belangrijk dat de verzekeraar kan meekijken bij de behandeling van de klacht.
B. Daarbij komt dat bij advocaten de mogelijkheid bestaat dat de klacht wordt voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Deze instantie heeft, anders dan de Deken, ook de mogelijkheid om een schadevergoeding toe te kennen. Dan wil de verzekeraar zeker meedenken over het verweer in de klacht.

5. Wanneer heb ik dekking voor een klachtzaak?
A. Als de klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur is aanhangig gemaakt en de klacht gaat over civiele aansprakelijkheid en niet zozeer over uw gedrag.
B. Gedragsklachten leiden niet tot aansprakelijkheid of schadevergoedingsplicht en zijn dus niet gedekt op de polis die dekking biedt tegen de geldelijke gevolgen van aansprakelijkheid.

Auto

1. Heb ik nog steeds altijd een groene kaart nodig?
A. Op zich niet, want naar Europees recht heeft elke in de EU rijdende auto Europadekking. Maar niet elke politieagent weet dat. Als u in Hongarije moet uitleggen dat het kunnen laten zien van een groene kaart volgens Europees recht niet meer nodig is, zal dat voor de meeste mensen zeer moeilijk zijn. Het kunnen laten zien van een groene kaart is dan veel gemakkelijker.

2. Mag mijn kind dat net zijn rijbewijs gehaald heeft, of mijn buurman, zomaar in mijn auto rijden?
A. Jawel, dat mag, maar bedenkt u wel dat als u de sleutels van uw auto uit handen geeft, u het risico loopt dat die ander schade met uw auto veroorzaakt en dat dat uw bonuskorting aantast.

3. Mijn behandelend arts heeft mij in verband met mijn infarct, of in verband met mijn gebroken been, verboden auto te rijden. Hoe denkt mijn verzekeraar daarover?
A. Er zijn maar twee instanties in Nederland die u uw rijbevoegdheid kunnen ontnemen, dat is het bevoegd gezag (het openbaar Ministerie of de rechter) of het CBR (centraal buro rijvaardigheidsbewijzen). De arts dus niet.
B. Een andere kwestie is natuurlijk of het verstandig is om de auto te gaan besturen als een arts het u verbood.

4. Wat is een nadeel van een trekhaak in Frankrijk?
A. Naar Frans recht krijgt u een deel van de aansprakelijkheid toegewezen als uw wederpartij schade heeft geleden doordat deze achterop reed.

5. Is een caravan of een aanhanger gewoon verzekerd als ik daarmee rijd?
A. Jawel, voor de schade met de caravan of aanhangwagen die u aan anderen toebrengt tijdens het rijden is er op de autoverzekering gewoon dekking. Als u de aanhanger met de hand verzet en daarbij schade aan een ander veroorzaakt is meestal dekking te vinden op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. De schade aan de caravan is niet op de autopolis gedekt.

6. Moet ik een groene kaart hebben voor mijn caravan?
A. Ja, voor Polen en Spanje is dat verplicht.

7. Waarom moet ik mn eigen risico betalen aan de garage, als ik geen schuld heb?
A. Omdat u op grond van de all-riskdekking recht heeft op een uitkering direct vanuit uw verzekering. Daarop zit uw eigen risico. Vervolgens gaat de verzekeraar het schadebedrag incl. het voorgeschoten eigen risico verhalen. Zodoende hoeft u niet het gehele schadebedrag voor te schieten.

8. Wat moet ik doen als mijn auto is beschadigd zonder dat ik weet wie het heeft gedaan?
A. Zo mogelijk foto’s nemen van de schade en eventuele verfsplinters of glasscherven op de grond, nagaan of iemand daar iets van de schadegebeurtenis gezien heeft, vervolgens de politiemelding doen op www.politie.nl en de schade bij mij melden.

Brand

1. Hoe weet ik of iets onder de inboedelverzekering of onder de woonhuisverzekering valt?
A. Verzekeraars hebben daar lijsten voor, maar als vuistregel kunt u het volgende aanhouden:
Alles wat je meeneemt als je gaat verhuizen is inboedel.

2. Is op de inboedelverzekering alles naar nieuwwaarde verzekerd?
A. Jazeker, mits het op het moment van de schade niet minder waard was dan 40% van de huidige nieuwwaarde. Bijvoorbeeld vloerbedekking van 7 jaar oud, geeft geen nieuwwaarde maar dagwaarde. Ook zijn vervoermiddelen met een motor, zoals brommers en snorfietsen, niet tegen nieuwwaarde verzekerd. Tenslotte zijn zaken die alleen staan opgeslagen maar niet meer gebruikt worden voor het doel dat ze hebben, niet voor nieuwwaarde verzekerd.
U moet dan denken aan de oude TV die op zolder staat en het nog wel doet, maar niet meer gebruikt wordt omdat een nieuwe flatscreen is gekocht.

3. Moet ik bonnetjes kunnen laten zien als ik schade heb?
A. Nee, dat is niet verplicht. Het is wel handig om de schade aan te tonen. Want weet u nog precies wat de stofzuiger 4 jaar geleden kostte? Of de TV? Van grotere bezittingen is het ook voor de garantie handig als u de aankoopbon bewaart. Voor het overige zal een expert in overleg met u, in redelijkheid, de juiste waarden inschatten.

4. Waterschade, zoals laatst door die overmatige regen, is dat gewoon verzekerd?
A. Dat is vrijwel altijd verzekerd. Wanneer het niet verzekerd is, is als er sprake is van slecht onderhoud of doordat water door openstaande ramen of deuren binnengekomen is.

5. Mijn fiets is gestolen uit de schuur, die was niet op slot. Nu is het zeker niet verzekerd?
A. Jawel, bij particuliere inboedelverzekeringen is geen inbraakschade vereist.

Arbeidsongeschiktheid

Als mijn eigen risicotermijn 90 dagen is, wanneer moet ik me dan ziek melden?
Zo snel als duidelijk is dat deze ziekte langer dan die 90 dagen gaat duren. De verzekeraar kan dan mogelijk al re-integratie-activiteiten opstarten.

1. Wanneer is zwangerschap meeverzekerd op mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering ?
A. Movir, waar de meeste notarissen en advocaten verzekerd zijn, dekt de zwangerschapsuitkering als de zwangerschap, teruggerekend vanaf de vermoedelijke bevallingsdatum, 9 maanden daarvoor nog niet bestond.

2. Welk bedrag is verzekerd bij zwangerschap?
A. Het dagbedrag dat 9 maanden voor die bevallingsdatum verzekerd was, eventueel vermeerderd met de index. De uitkering wordt gedaan gedurende 16 weken minus de van toepassing zijnde eigen risico-termijn. Movir neemt vervolgens 2 weken van die eigen risicotermijn voor haar rekening.

3. Welk bedrag is voor mij verzekerbaar?
A. In principe is 80% van uw bruto-inkomen verzekerbaar, ervan uitgaand dat u elders nog geen verzekeringsdekking heeft. Daarboven kunt u ook de kantoorkosten verzekeren.

4. Waarom kan ik de kantoorkosten voor maximaal 2 jaar verzekeren?
A. Omdat na 2 jaar arbeidsongeschiktheid feitelijk altijd al een andere situatie is ontstaan. De arbeidsongeschikte ondernemer maakt dan meestal geen deel meer uit van de maatschap en zal dus een nieuw kantoor moeten starten als zijn rest-capaciteit daarvoor voldoende is.

5. Wat houdt het begrip “zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid” in bij Movir?
A. Dat u voor de mate van arbeidsongeschiktheid alleen wordt beoordeeld op de mogelijkheden en onmogelijkheden voor uw eigen beroep. Een voorbeeld zal dit verduidelijken:
Als u door een ziekte het gebruik van uw stem verliest, zou een verzekeraar kunnen zeggen; u kunt geen zaken meer in de rechtbank verdedigen want daarvoor is uw stem nodig, maar als u nu de stukken schriftelijk voorbereid kan een collega het werk op de rechtbank doen. Zodoende zou met verschuiving van taken uw arbeidsongeschiktheid voor uw beroep minder groot zijn dan als we alleen kijken of u als arbeidsongeschikte zelf al uw eigen werk zou doen. Movir houdt vast aan het zuivere beroepscriterium, dus geen verschuiving van taken en werkzaamheden.

6. Wat betekent het als er sprake is van een “sommenverzekering” of een “schadeverzekering” in het kader van de arbeidsongeschiktheidsverzekering?
A. Dat een sommenverzekering een uitkering verleent zodra aan de voorwaarden van een gedekte oorzaak volgens de polisvoorwaarden is voldaan en bij een schadeverzekering de verzekeraar ook nog kijkt of u wel daadwerkelijk schade oploopt door de arbeidsongeschiktheid. Een voorbeeld:

Stel, u zit in een maatschap waarbij u afgesproken heeft elkaar het eerste jaar 100% van het winstaandeel door te betalen, ook als u ziek wordt in dat jaar. U wordt ziek en meldt zich bij de verzekeraar. De verzekeraar van de sommenverzekering zal alleen kijken of u arbeidsongeschikt bent naar medische maatstaven, en als dat het geval is gaat hij de overeengekomen verzekerde som uitkeren, in verhouding tot het vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage.
De verzekeraar van de schadeverzekering zal naast de medische toestand ook bekijken wat uw schade is. Als dus blijkt dat u gedurende het eerste jaar volledig wordt doorbetaald door uw maatschap, zal er geen uitkering volgen over dat jaar. U krijgt ook geen premie terug.
Het is dus belangrijk dat u bij de keuze van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering dus ook let op het karakter van de polis.

7. Wat houdt de correctiebepaling in?
A. Dat is eigenlijk het gevolg van het schadevergoedingskarakter van de polis. Als u dus een schadeverzekering in plaats van een sommenverzekering heeft (zie vraag 6), dan zal de verzekeraar nagaan wat uw restverdiensten zijn in het jaar van de arbeidsongeschiktheid. Als dat tot gevolg blijkt te hebben dat uw inkomen niet met meer dan 20% is gedaald, zal de verzekering niet uitkeren. Het is dus erg belangrijk om ervoor te zorgen dat een polis geen correctiebepaling kent. Movir is zo’n verzekeraar.

8. Bij arbeidsongeschiktheidsverzekering komen de begrippen klimmende verzekering en stijgende verzekering voor. Wat betekenen die begrippen en wat is het verschil?
A. Een klimmende verzekering betekent dat de verzekerde som elk jaar hoger wordt, meestal door een indexregeling. Deze indexregeling kan een CBS-loonindex zijn, die dus elk jaar verschillend is, of een vaste index van bijvoorbeeld 3, 4 of 5%. De verzekering houdt daardoor in zekere zin gelijke tred met de ontwikkeling van lonen en prijzen (inflatie).
B. Een stijgende verzekering betekent dat de uitkering elk jaar hoger wordt nadat de uitkering is ingegaan. Ook dit gaat meestal met een indexatie. Door deze stijging zal de uitkering in zekere zin de inflatie bijhouden.

Als u een klimmende verzekering heeft en u krijgt op relatief jonge leeftijd te maken met een ziekte die de rest van de verzekeringsduur tot uitkering leidt, zal de verzekerde som op den duur gaan achterlopen bij de ontwikkeling van lonen en prijzen. Hoe langer de polisuitkering loopt, hoe groter dan verschil wordt.

Als u een stijgende verzekering heeft, en u krijgt een langdurende uitkering, dan zal de uitkering de inflatie wel bijhouden. Maar het verzekerd bedrag moet wel voldoende zijn op het moment dat u ziek wordt, want anders is de uitkering nooit voldoende voor uw uitgavenpatroon.

Er zijn veel arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die of een stijgende of een klimmende dekking hebben. Het is dan ook erg belangrijk om ofwel te zorgen dat het verzekerd bedrag in zo’n geval steeds wordt aangepast aan de juiste hoogte van uw inkomen, ofwel dat uw polis voorzien is van een klimming van zowel de verzekerde som (voor de arbeidsongeschiktheid) als van de uitkering (na intreding van de arbeidsongeschiktheid).

9. Wat zijn wachtdagen?
A. Wachtdagen zijn de dagen waarop u geen uitkering ontvangt. Dat is dus de eigen risicotermijn. Vaak is dat 30 of 90 dagen. Ook komen termijnen van 180 dagen of 365 dagen voor. Omdat er veel ziekten zijn die binnen een paar weken weer over zijn, heeft het kiezen voor een langere eigen risicotermijn forse premievoordelen. Anderzijds moet u die periode natuurlijk financieel wel kunnen overbruggen.

10. Ik kan kiezen voor een eindleeftijd 55, 60, 62, 65, 66 en 67. Welke is nu de beste?
A. Het is in de eerste plaats belangrijk dat u zich realiseert dat als u bijvoorbeeld gekozen heeft voor eindleeftijd 55 jaar en u op uw 54e bedenkt dat u nog niet voldoende vermogen heeft opgebouwd om te stoppen met werken, dat niet veel verzekeraars u nog een verlengingsvoorstel willen doen.
B. In de tweede plaats moet u bedenken dat als u gekozen heeft voor 55 en u wordt op uw 50e ziek, dat dan de uitkering echt op uw 55e stopt. Verlenging zal dan zeker niet meer mogelijk zijn.
C. Als u kiest voor de maximale termijn, dus 67 jaar en op uw 63e heeft u geconstateerd dat u wel kunt stoppen met werken, dan kunt u altijd van uw polis af, want als u stopt met uw beroep, dan voldoet u niet meer aan de acceptatie-eisen van de verzekeraar en kunt u de polis dus opzeggen.
D. Natuurlijk is het (veel) duurder om een eindleeftijd 67 te kiezen dan eindleeftijd 55. Maar als het financiële verhaal een probleem is, zou u ook kunnen kiezen voor een polis van bijvoorbeeld de helft die uitkering verleent tot uw 55e en de tweede polis die een uitkering verleent totdat u 67 bent. Dan wordt de premie (fors) lager en u krijgt toch een (gedeeltelijke) uitkering tot uw pensioenleeftijd.

Recreatie

1. Wanneer begint een reisverzekering en wanneer eindigt deze?
A. Als de personen en de bagage het woonadres hebben verlaten, en als deze samen weer het woonadres binnenkomen.

2. Moet je bij bagageschade allemaal bonnetjes kunnen inleveren?
A. Nee, maar u moet de schade wel aannemelijk kunnen maken. Het is een bekend gegeven dat er meer dure zonnebrillen bij de verzekeraars geclaimd worden dan verkocht zijn. De verzekeraar zal dus altijd kritisch naar schademeldingen kijken.

3. Wat heeft het voor zin dat ik in Roemenië bij het politieburo en bij het hotel aangifte moet doen van verlies van een sieraad?
A. Verzekeraar moet deze verzekering betaalbaar houden door kritische schadebehandeling. Dan gebeurt het het eerlijkst.
Dat betekent dat men eist dat men aangifte doet op straffe van verlies van dekking, omdat de meeste mensen het toch wel eng vinden om een politiemelding te doen terwijl het niet gebeurd is. Dat weerhoudt die mensen die de verzekering willen oplichten ervan. En dus kunnen de mensen die wel eerlijk zijn, gewoon voor een betaalbare premie, dekking krijgen voor reisschade.

4. Waarom zit op een reisverzekering een dekking voor geneeskundige kosten? Ik heb toch al buitenlanddekking op mijn zorgverzekering?
A. Dat is omdat de buitenlanddekking op de zorgverzekering alleen dekking biedt voor kosten zoals die in Nederland zouden worden berekend voor die behandeling. Dus als in Nederland een blindedarm-operatie € 1.800,- kost, dan is dat tevens het maximum dat u betaald krijgt als die operatie elders in het buitenland gebeurt. Maar stel dat u in Zwitserland bent en daar rekent men € 3.000,- voor zo’n operatie, dan zal de reisverzekeraar het verschil betalen.
B. Met name in de USA en Canada zijn de medische kosten echt veel hoger. Daardoor is een reisverzekering met onbeperkte dekking voor medische kosten zeer belangrijk als u naar deze landen gaat.

5. Als ik door onvoorziene omstandigheden plotseling naar Nederland terug moet, kan ik dan bij het vliegveld zelf een ticket regelen en dat declareren?
A. Zeker niet, op straffe van verlies van dekking, moeten alle hulpaanvragen via de alarmcentrale lopen. Als er sprake is van een ramp, waar dus meer mensen bij betrokken zijn, dan spreken de alarmcentrales samen af welke centrale de leiding over alle activiteiten neemt. Daarmee worden hoge kosten voorkomen.

6. Bij reisverzekeringen heb je bij bagageschade altijd de vraag van de verzekeraar of ik heb kunnen voorkomen dat de schade ontstond, en zo ja, waarom ik dat dan niet gedaan heb. Hoe zit dat precies?
A. De regel is dat verzekeraars van u verlangen dat u de meest veilige plek had geregeld voor waardevolle zaken. Dat betekent dat als er een mogelijkheid was om het op een veiliger plek op te bergen, dat u dan verplicht bent om die mogelijkheid te gebruiken. Als u dus met alleen een tent naar de camping gaat, en u gaat daarvandaan naar het strand, dan is het belangrijk dat u voor de paspoorten en geld en sieraden de beschikking heeft over een kluisje. Veel campings hebben die mogelijkheid. Als dat niet het geval is, dient u het dus bij u te houden. Als u wilt gaan zwemmen dient dus een reisgenoot bij de waardevolle spullen te blijven.

Rechtsbijstand

1. Er bestaat een (Europees) wettelijk recht op vrije advocaatkeuze. Dus als ik een probleem heb, dan kan ik een advocaat naar mijn keuze nemen en de factuur aan mijn verzekeraar sturen?
A. Nee, zeker niet. Allereerst moet het recht op dekking worden beoordeeld door de verzekeraar en vervolgens zal de verzekeraar kijken of hij met eigen gespecialiseerde juristen de zaak zelf zal kunnen behandelen. Ingeval van een zaak waarbij een advocaat noodzakelijk is, vanwege bijvoorbeeld het procesmonopolie, gelden er bij de verzekeraars regels hoe die advocaat wordt ingeschakeld. Ook dan geldt dat de verzekeraar de advocaat de opdracht geeft. Als deze procedure niet op de juiste manier gevolgd wordt, bestaat er geen dekking op de polis.

2. Heb ik ook recht op rechtsbijstand als ik verdacht word van een strafbaar feit?
A. Dat is te zeggen. Als u veroordeeld wordt niet, de verzekeraar gaat dan uit van opzet.
B. Als uw zaak geseponeerd wordt, of u wordt vrijgesproken, betaalt de verzekeraar alsnog achteraf de kosten. Het is daarom verstandig om ook bij een kwestie waarbij u van een strafbaar feit wordt verdacht, bij het begin van de zaak contact met de verzekeraar op te nemen. Wellicht kan deze een betaalbare advocaat aanraden.

Ongevallen

1. Wanneer moet ik een ongeval melden bij mijn ongevallen verzekeraar?
A. Dat hangt ervan af. Als er sprake is van overlijden door een ongeval en de polis biedt daar dekking voor, dan dient binnen 3x24 uur een melding te worden gedaan, zonodig via een alarmcentrale.
B. Als er sprake is van een ongeval met letsel, dan dient de melding zo spoedig mogelijk gedaan te worden zodra het vermoeden bestaat dat het letsel tot blijvende invaliditeit zal leiden.

2. Is opzet ook verzekerd bij een ongevallenverzekering?
A. Ingeval van een (poging tot) redding van mens of dier, waardoor bewust gevaarlijke situaties het hoofd geboden moet worden, is er dekking.
B. Ingeval men door het aan zichzelf toebrengen van een gedeeltelijk letsel, groot letsel of overlijden kan voorkomen.

3. Is een ongeval ten gevolge van een ziekte ook verzekerd?
A. De meeste verzekeraars sluiten deze ongevallen uit. Maar het is aan de verzekeraar om aan te tonen dat een ziekte de oorzaak van het ongeval is. Als u bijvoorbeeld van de trap valt en onderaan de trap een hartaanval heeft gehad, zal een verzekeraar moeten bewijzen dat u door de hartaanval de trap afgevallen bent en niet andersom. Als de verzekeraar dat niet kan bewijzen of aannemelijk kan maken, zal hij moeten betalen.
B. Als u echter doordat u epilepsie heeft en daardoor plotseling valt en dan door een fietser wordt aangereden, dan zal de oorzaak zondermeer bij de epilepsie worden gezocht.

Zorg

1. De verzekeraar heeft veel ervaring met allerlei operaties. Als ik nu een nieuwe heup of knie nodig heb, kan de verzekeraar mij dan zeggen of ik in ziekenhuis A of B moet zijn?
A. Nee, dat zal een verzekeraar nooit doen. Dat zijn keuzes die u met de behandeld arts moet maken. De verzekeraar kan wel per operatie 3 ziekenhuizen noemen waar men veel ervaring heeft met die operatie.

2. Waarom krijg ik bij de apotheek steeds andere merken medicijnen terwijl de oorzaak niet verandert?
A. Dat komt door wat we het preferentiebeleid noemen. De verzekeraars hebben van de Minister toestemming gekregen om alleen het goedkoopste medicijn te vergoeden. Als dat bij u niet werkt, omdat er bijvoorbeeld een andere hulpstof in zit, overleg dan met uw arts en apotheker om een ander medicijn voorgeschreven te krijgen dat in uw situatie wel helpt.
B. U kunt ook overwegen om een andere zorgverzekeraar te kiezen die wel volledige keuzevrijheid biedt.